Adatkezelési tájékoztató

 1. Általános tudnivalók

1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató a MELTRADE AUTOMATIKA KFT.által jelenleg nyújtott szolgáltatások során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Az Adatkezelési tájékoztató irányadó minden olyan jövőbeli szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a jelen Adatkezelési tájékoztató alkalmazását írja elő.

1.2. . Az adatkezelő: A hírlevélre történő regisztráció során a www.meltrade.hu honlapon elektronikusan megadott adatokat a MELTRADE AUTOMATIKA KFT kezeli.

Az interneten keresztül történő regisztráció során az érintett által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az adatkezelők nem felelnek

Az adatkezelő elérhetőségei:

MELTRADE AUTOMATIKA KFT.

Címe: 1107 Budapest , Fertő utca 14.;

Kapcsolattartó telefonos elérhetőség: +36-1-431-96-27

Kapcsolattartó email elérhetősége: office@meltrade.hu

Az adatkezelés célja: A www.meltrade.hu honlapon hírlevélre regisztráltak részére hírlevelek továbbítása.

 1. Adatkezelés jogalapja

2.1. Az érintett személyes adatainak MELTRADE AUTOMATIKA KFT. általi kezelése az érintett önkéntes, befolyásoltságtól mentes hozzájárulásán alapul. Az érintett hozzájárulását az Adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadásával adja meg. A törvény által előírt adatkezelések esetében csak tájékoztatja az érintettet.

2.2. 16. életévét be nem töltött, 16. életévét betöltött, de cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképességének teljes korlátozása alatt álló kiskorú nevében hozzájárulást törvényes képviselője adhat. A cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott vagy cselekvőképességének teljes korlátozása alatt álló felnőtt nevében a hozzájárulást gondnoka adhatja meg. A MELTRADE AUTOMATIKA KFT. nem ellenőrzi a hozzájárulás jogi megfelelőségét, azért a törvényes képviselő felel.

2.3. A MELTRADE AUTOMATIKA KFT.a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 1. Adatkezelés elvei

3.1.  A MELTRADE AUTOMATIKA KFT.a személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az Adatkezelési tájékoztatóban rögzített szabályoknak megfelelően kezeli.

3.3. A MELTRADE AUTOMATIKA KFT.az érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi, és olyan eljárási szabályt alakít ki, mely az adatkezelés teljes szakaszában biztosítja ezen adatok biztonságát.

3.4. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az érintett által történt megadás után a MELTRADE AUTOMATIKA KFT.felel.

3.5. Az Adatkezelési tájékoztatóban  használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 1. Az érintettek jogai

Adatok módosítása, törlése, zárolása

4.1. Az érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését. Ezt a Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és elérhetőségeken teheti meg.

4.2. Elutasítás esetén a MELTRADE AUTOMATIKA KFT. a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy – az érintett hozzájárulásával – elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

4.4. Az érintett személyes adatait abban az esetben törli még a MELTRADE AUTOMATIKA KFT., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

4.5. Zárolja a személyes adatot a MELTRADE AUTOMATIKA KFT. ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Tájékoztatás

4.6. Az érintett az Adatvédelmi tájékoztatóban megadott elérhetőségeken az adatkezelés tartama alatt jogosult tájékoztatást kérni a MELTRADE AUTOMATIKA KFT. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

4.7. A MELTRADE AUTOMATIKA KFT. az érintett kérelmére köteles tájékoztatást adni az érintettre vonatkozó az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről. A kérelem teljesítésére a MELTRADE AUTOMATIKA KFT. -nek a benyújtástól számított 25 nap áll rendelkezésére.

4.8. Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a MELTRADE AUTOMATIKA KFT. t adatok közlése, adatokba történő betekintés. azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv az adatok körét pontosan megjelölte a MELTRADE AUTOMATIKA KFT.a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

4.9. Az érintett a  fenti elérhetőségek bármelyikén jelezheti tiltakozását

4.10. Ha a MELTRADE AUTOMATIKA KFT. az érintett tiltakozást elfogadja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogorvoslati lehetőségek

4.11. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel./fax: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

 

 • Meltrade Mitsubishi Electric Distributor

  Ewon ipari távelérés

  Robosztus enkóderekNSD group ABSOCODER

  FR robot katalógus

  Kövessen minket!

  Nézze meg videóinkat!